Répartitions et Programmes U9, U11, U13, U15, U17, U19


06 September 2022

An der Annexe sinn d‘détailléiert Programmer vun den U9 bis d‘U19 ze fannen!

calendrier jeunes 1.tour - phase 1 & 2, saison 2022-2023_version du 2208....pdf

repartition u9 pupilles 2022-2023_tour1.pdf

repartition u11 poussins 2022-2023_tour1.pdf

repartition u13 minimes_2022-2023_phase 1.pdf

repartition u15 scolaires_2022-2023_phase 1.pdf

repartition u17 cadets_2022-2023_phase 1.pdf

repartition u19 juniors_2022-2023_phase 1.pdf

u9_pupilles tour 1_202223_programme detaille.pdf

u11_poussins tour 1_202223_programme detaille.pdf

u13_minimes phase 1_202223_programme detaille.pdf

u15_scolaires phase 1_202223_programme detaille.pdf

u19_cadettes tour 1_202223_programme detaille.pdf

u19_juniors phase 1_202223_programme detaille.pdf