Eurocup 2023


11 March 2023

Den FC Swift Hesper invitéiert op déi 30.Editioun vum Eurocup!
Doduerch dat am Summer den Terrain vum Stade Alphonse Theis erneiert gëtt, gëtt den traditionellen Tournoi dëst Joer an enger méi klenger Editioun organiséiert.

Sondes, 28.05.2023 - Pupilles (U9)
Méindes, 29.05.2023 - Poussins (U11)

Ausgedro ginn d‘Matcher um syntheteschen Terrain!

_______

Der FC Swift Hesperingen lädt zur 30. Ausgabe des Eurcup ein! Bedingt durch die Erneuerung des Stade Alphonse Theis wird die diesjährige Ausgabe in einem kleineren Rahmen organisiert.

Sonntag, 28.05.2023 - Pupilles (U9)
Montag, 29.05.2023 - Poussins (U11)

Die Spiele werden auf dem synthetischen Spielfeld ausgetragen!

_______

Le FC Swift Hesperange vous invite à la 30ème édition de l'Eurcup ! En raison de la rénovation du Stade Alphonse Theis, l'édition de cette année est organisée dans un cadre plus restreint.

Dimanche, 28.05.2023 - Pupilles (U9)
Lundi, 29.05.2023 - Poussins (U11)

Les matchs se dérouleront sur le terrain synthétique !